Picarols

L’aula dels més menuts de l’Escola Bressol disposa de diverses zones diferenciades i dividides, com són l’espai pròpiament d’aula, la biberoneria / el canviador i el dormitori. S’inicia l’alimentació en trones individuals per després passar a la taula col·lectiva.

Niuet

És l’altra aula per als infants més xics. La seva distribució és la mateixa que a l’aula Picarols, hi ha zones diferenciades i dividides, com són l’espai pròpiament d’aula, la biberoneria / el canviador i el dormitori. S’inicia l’alimentació en trones individuals per després passar a la taula col·lectiva.

Baldufes

Aquesta aula és la primera de les que anomenem de mitjans; bàsicament es diferencia de les altres en el fet que desapareix el dormitori com a estança dins de la classe i, a més de la zona de canviador, s’incorporen altres elements en aquest espai, com poden ser el lavabo adaptat, la pica de mans i el mirall per començar a treballar l’autonomia en aquest sentit. En aquesta aula es fa el canvi del descans en llit de baranes al matalàs individual i en el mateix espai de l’aula. Igualment, es passa de l’alimentació en trones col·lectives a menjar en taules i bancs compartits. 

El bosc

A l’altra aula de mitjans hi trobem l’espai d’aula pròpiament dit i la zona de canviador amb el lavabo adaptat, la pica de mans i el mirall per tal que els infants vagin habituant-se a aquests nous hàbits. L’alimentació ja es fa tota en bancs i taules conjuntes per a diversos infants.

Exploradors

L’aula dels infants més grans de l’escola bressol és una aula amb un espai polivalent on es desenvolupen les activitats que fem al llarg del dia, els hàbits, les rutines, els àpats i el descans. A més, hi ha una zona de canviador i lavabo on els infants acaben de consolidar els hàbits treballats amb anterioritat d’higiene i cura del propi cos.

Trapelles

És una aula amb una distribució com la d’Exploradors, prevista per als infants més grans de l’escola bressol, que es divideix en un gran espai polivalent, on es desenvolupen totes les activitats al llarg del dia, i la zona de canviador i lavabo, per treballar tots els hàbits i les rutines relacionats amb la cura del propi cos.